Vua Trần Giản Định 1407 - 1409

Vua Trần Giản Định (1407 - 1409)

(HĐHTVN) - Trần Giản Định (năm sinh: 1375 - năm mất 1410; thời gian làm vua: 1407 - 1409) là vị vua thứ 13 của triều Trần, nhưng là vị vua thời hậu Trần. Dù lúc này triều đình đã rơi vào tay Hồ Quý Ly; mặt khác, giặc Minh cũng đang đánh chiếm nước ta, nhưng vua Trần Giản Định vẫn phát huy được hào khí “Đông A” dám đương đầu và đánh thắng được quân Minh, nhưng vì nghe lời dèm pha nên giết trung thần, thật là sai lầm đáng trách, làm cho nhà Trần đã suy yếu càng thêm suy yếu.