Vua Trần Duệ Tông 1373 - 1377

Vua Trần Duệ Tông (1373 - 1377)

(HĐHTVN) - Vua Trần Duệ Tông (năm sinh: 1337 - năm mất: 1377; thời gian làm vua: 1372 - 1377) là người thông minh, có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, có nhiều cải cách tiến bộ về bộ máy triều đình, làm cho đất nước phát triển. Nhưng cũng vì tính cách mạnh mẽ, có lúc bảo thủ, tự quyết, không nghe lời khuyên can của người khác nên bị chết trận khi thân cầm quân chinh phạt nước Chiêm…