Vua Trần Minh Tông 1314 - 1329

Vua Trần Minh Tông (1314 - 1329)

(HĐHTVN) - Trần Minh Tông là vị vua thứ năm của nhà Trần (năm sinh: 1300 - năm mất: 1257; thời gian làm vua: 1314 - 1329) là ông vua trẻ khá quan tâm đến việc đắp đê điều, ngăn ngừa lụt lội. Vua còn cho xét định lại quan văn và cấp cho số hộ khẩu theo thứ bậc khác nhau, lại cho các quan đi rà xét lại số đinh để triều đình nắm biết một cách tương đối chính xác về dân số trong nước. Đối với nước Nguyên, vua Trần Minh Tông đã cố gắng giữ được hòa khí để không gặp phải nạn binh đao như mấy chục năm về trước.