Vua Trần Thiếu Đế 1398 - 1400

Vua Trần Thiếu Đế (1398 - 1400)

(HĐHTVN) - Trần Thiếu Đế (năm sinh: 1395 - không rõ năm mất; thời gian làm vua: 1398 - 1400), lên ngôi vua khi mới 3 tuổi, là vị vua thứ 12, lên ngôi được 3 năm, trong hoàn cảnh triều Trần đã mục nát, từ triều đình đến cơ sở hạ tầng đã và đang bị lung lay. Trần Thiếu Đế là vị vua chính thức cuối cùng của nhà Trần, trước khi mất ngôi vua vào tay ông ngoại là Lê Quý Ly (Hồ Quý Ly).