Vua Trần Thánh Tông 1258 - 1278

Vua Trần Thánh Tông (1258 - 1278)

(HĐHTVN) - Trần Thánh Tông hoàng đế là vị vua thứ hai của triều Trần (năm sinh: 1240 - năm mất 1290; thời gian làm vua: 1258 - 1278) là con trưởng của vua Trần Thái Tông. Ông là người tham gia đầy đủ cả 3 lần kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên (lần thứ nhất (1258) với vai trò là thái tử; lần thứ hai (1285) và thứ ba (1287-1288) với vai trò là thái thượng hoàng).