Vua Trần Trùng Quang 1409 - 1414

Vua Trần Trùng Quang (1409 - 1414)

(HĐHTVN) - Trần Trùng Quang (không rõ năm sinh - năm mất: 1414; thời gian làm vua: 1409 - 1414) là vị vua thứ 14, cũng là vị vua cuối cùng của nhà Trần. Cùng với chú mình là thượng hoàng Trần Giản Định, vua Trần Trùng Quang tỏ rõ ý trí, quyết tâm chống lại giặc Minh, mong muốn khôi phục nhà Trần. Song bởi nội bộ thiếu đồng tâm, vua thiếu sự sáng suốt, bọn thổ quan bán nước cầu vinh, cam tâm làm tay sai cho giặc nên kết cục vua tôi bị giặc bắt, nhà Hậu Trần mất, dân tộc ta lại bị dơi vào vòng nô lệ giặc phương Bắc trong hơn mười năm tiếp theo cho đến khi Lê Lợi phất cờ khởi nghĩa, sau này giành chiến thắng lập ra nhà Lê (năm 1428).