ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG HỌ TRẦN VIỆT NAM

ĐIỀU LỆ HỘI ĐỒNG HỌ TRẦN VIỆT NAM

Điều lệ Hội đồng họ Trần Việt Nam gồm 8 chương, 25 điều được Đại hội đại biểu Hội đồng họ Trần Việt Nam lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025 thông qua ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại Thủ đô Hà Nội.